(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym została podpisana przez Prezydenta, co oznacza, że wejdzie w życie już w najbliższy piątek, tj. 1 marca 2019r. Wszystko w ramach programu „Mama 4 PLUS”, który przewiduje dodatkowe świadczenia emerytalne dla matek z rodzin wielodzietnych. Na czym dokładnie polega emerytura dla matek? Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

 

Emerytura dla matek w ramach programu MAMA 4 PLUS

 

Ustawa z 31 stycznia 2019 r. ma na celu poprawę sytuacji i zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały co najmniej czwórkę dzieci, a które nie spełniają warunków do otrzymania emerytury. Co ciekawe, to pomoc nie tylko dla matek, które zrezygnowały z zatrudnienia, albo innej działalności zarobkowej z uwagi na wychowywanie dzieci. To świadczenie, które przysługuje też ojcom – w przypadku śmierci matki, albo przez nią dzieci.

Dodatkowe świadczenia emerytalne mają formę uhonorowania trudu wychowywania dzieci w rodzinach wielodzietnych, podkreślenie funkcji społecznej rodziców, a jednocześnie może być to forma zabezpieczenia i skuteczna zachęta do powiększenia rodziny. Tak wygląda teoria i główne założenia. A praktyka?

 

W praktyce mówimy o świadczeniu uznaniowym, które nie jest przyznawane każdemu od tak. Trzeba spełnić określone warunki. Wspomnieliśmy już, że choć świadczenie jest potocznie nazywane emeryturą dla matek, to płeć nie jest jednym z tych warunków. Głównym jest posiadanie i wychowywanie co najmniej 4 dzieci. Mogą być to dzieci przysposobione i przyjęte przez rodzinę zastępczą.

 

A co z pozostałymi warunkami uprawniającymi do emerytury w ramach programu MAMA 4 PLUS? Oto one:

 • co najmniej 10 lat zamieszkiwania na terytorium Polski
 • mieszkanie w Polsce w trakcie pobierania świadczenia
 • osiągnięcie wieku emerytalnego (dla przypomnienia: 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni)
 • brak środków finansowych niezbędnych do utrzymania rodziny i brak uprawnień do pobierania emerytury
 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy dana osoba nie jest obywatelem RP – posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium Polski, lub posiadanie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Polski

 

Spełniając wspomniane warunki, można ubiegać się o świadczenie emerytalne w ramach programu MAMA 4 PLUS. Teraz odwróćmy sytuację. Kiedy emerytura dla matek nie będzie przysługiwać?

 • Gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, lub umieścił dziecko w rodzinie zastępczej
 • Gdy rodzic długotrwałe zaprzestał wychowywania dzieci
 • Gdy rodzic został objęty tymczasowym aresztem
 • Gdy rodzic odbywa karę pozbawienia wolności (za wyjątkiem systemu dozoru elektronicznego)
 • Gdy rodzic posiada uprawnienia do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury

 

Zgodnie z ustawą, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje się na wniosek zainteresowanego, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Właściwym organem przyznającym emeryturę dla matek jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ustawa przewiduje też możliwość odwołania się od decyzji i złożenie wniosku o jej ponowne rozpatrzenie.

 

Ile wynosi świadczenie?

 

Tu sprawa jest prosta. Emerytura dla matek wynosi dokładnie tyle, co najniższa emerytura. W 2019 roku będzie zatem wynosiła 1100 złotych brutto. Co ważne, w przypadku kiedy rodzic otrzymuje emeryturę niższą od tej kwoty, otrzyma stosowne wyrównanie. Oczywiście jeśli spełnia wspomniane wyżej warunki i złoży stosowny wniosek. Ustawa przewiduje też, że jeśli ustaną okoliczności będące podstawą przyznania świadczenia, prawo do świadczenia również ustaje, a wypłata środków zostaje wstrzymana. 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające będą wypłacane po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • otrzymywanie świadczenia nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego
 • osoba pobierająca świadczenie zostaje objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • pobieranie rodzicielskiego świadczeniu uzupełniającego stanowi przesłankę negatywną do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

To najważniejsze informacje dotyczące świadczeń w ramach programu MAMA 4 PLUS. Warto nadmienić, że nowe przepisy wywołały niemałe poruszenie. Niektórzy uważają, że jest to niesprawiedliwe rozwiązanie, a inni że to wyjście naprzeciw najbardziej potrzebującym. A jakie jest Wasze zdanie? Uważacie, że emerytura dla matek to dobry pomysł?

Zachęcamy do dyskusji!