(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Chcąc założyć własną firmę, jedną z kluczowych decyzji jaka Was czeka, jest z pewnością wybór formy opodatkowania. Od tego jaki rodzaj wybierzecie, będzie zależało na jakich zasadach będziecie rozliczać swoją firmę. Może to zadecydować o powodzeniu Waszej działalności, dlatego w dzisiejszym wpisie zdecydowaliśmy się podsumować ten temat. Przedstawimy dostępne formy opodatkowania i opiszemy każdą z osobna. Zapraszamy!

 

 

Dostępne formy opodatkowania

 

 

Rozpoczynając działalność, jak każdy początkujący przedsiębiorca, zastanawiacie się, która z form opodatkowania dochodów będzie najlepsza. Do wyboru macie w sumie cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

• na zasadach ogólnych (według skali podatkowej)

• według stawki liniowej,

• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

• na zasadach karty podatkowej.

 

Jak można się domyślać, poszczególne formy różnią się od siebie. Dla przykładu trzy pierwsze sposoby różni przedmiot opodatkowania. W przypadku skali podatkowej oraz stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – osiągnięty przychód. Z kolei jeśli chodzi o kartę podatkową, podatek ustalany jest w odniesieniu do rodzaju i wielkości działalności gospodarczej podatnika. Aby dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania dobrze będzie przyjrzeć się bliżej poszczególnym rozwiązaniom.

 

Skala podatkowa

 

Skala podatkowa jest najczęściej stosowaną przez przedsiębiorców formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Określana jest też jako opodatkowanie na zasadach ogólnych. Nie trzeba jej nawet zgłaszać do Urzędu Skarbowego, dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych (chyba że wybierzesz inną formę opodatkowania). Przedsiębiorcy, którzy do tej pory opodatkowywali osiągane przez siebie dochody w inny sposób (podatek liniowy, ryczałt) mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, począwszy od 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym, a w przypadku zmiany z karty podatkowej – w terminie do 20 stycznia. Zmianę należy zgłosić pisemnie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego lub poprzez zmianę w formularzu CEIDG-1.

Jedną z głównych cech opodatkowania na zasadach ogólnych jest, tak jak nadmieniliśmy wyżej, opodatkowanie dochodu (a nie przychodu). Przy czym trzeba pamiętać, że Dochód = Przychód – Koszty uzyskania przychodu

 

Podatek dochodowy w 2020 roku obliczany będzie według skali:

 • przy podstawie do 85 528 zł, podatek będzie wynosił 17% (minus koszty zmniejszające podatek)

 • przy podstawie powyżej 85 528 zł, podatek będzie wynosił 14 539,76 zł + 32% nadwyżki (minus koszty zmniejszające podatek)

 

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej uwzględniasz tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

 

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. wynosi:

 • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

WAŻNE: W przypadku skorzystania ze skali podatkowej, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów (w której ewidencjonuje przychody i rozchody), a pod koniec roku należy sporządzać spis z natury wykazując m.in. nabyte towary oraz materiały.

 

Co należy ewidencjonować?

 • wszelkie zdarzenia gospodarcze, czyli zakupy i sprzedaż w PKPiR (Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów)

 • przychody i koszty uzyskania przychodu określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

 • prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników,

 • sporządzać spis z natury w określonych terminach.

 

Kwotę podatku możesz obniżyć o ulgi i odliczenia, tj. darowizny, wydatki na Internet, rehabilitację, ulgę termomodernizacyjną lub o stratę z ubiegłych lat. Możliwe jest także odliczanie od podstawy opodatkowania składek zapłaconych na własne ubezpieczenie oraz ulgę na dzieci jeśli taka przysługuje.

 

Podsumowanie, czyli najważniejsze zalety skali podatkowej:

 

 • prawo do skorzystania z ulg podatkowych,

 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

 • prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,

 • po przekroczeniu dochodu 85 528 zł, podatek dochodowy wg stawki 32%,

 • obowiązek prowadzenia PKPiR

 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,

 • prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym

 

usługi księgowe warszawa

 

Podatek liniowy

 

To kolejna dostępna forma opodatkowania działalności. Główną cechą podatku liniowego jest fakt że bez względu na wysokość dochodu osiąganego, płacisz podatek według stawki 19%. W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, czyli tak jak w przypadku ogólnych zasad, przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Podatek liniowy wyklucza jednak rozliczenie wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem, czy uwzględnienia większości ulg podatkowych. Oznacza to w praktyce, że jest najbardziej korzystny w momencie gdy dochody znacząco przewyższają próg 85 528 zł (drugi próg skali podatkowej).

 

Z podatku liniowego można skorzystać jeśli:

 • samodzielnie prowadzicie swoją działalność,

 • jesteście wspólnikiem spółki cywilnej,

 • jesteście wspólnikiem spółki jawnej,

 • jesteście partnerem spółki partnerskiej,

 • jesteście komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej,

 • prowadzicie działy specjalne produkcji rolnej.

 

WAŻNE: Pamiętajcie, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. A wysokość podatku określana jest adekwatnie z ich udziałami.

 

Ewidencja przy podatku liniowym:

 • ewidencja wszelkich zdarzeń gospodarczych (np. zakupy i sprzedaż) w PKPiR,

 • ewidencja wyposażenia

 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • indywidualne karty przychodów pracowników,

 • spis z natury w określonych terminach.

 

WAŻNE: Jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, konieczne będzie przejście na tzw. pełną księgowość – księgi rachunkowe.

 

Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym należy płacić miesięcznie lub kwartalnie. Przy czym kwartalny sposób rozliczeń przysługuje jedynie tzw. małym podatnikom, tj. podatnikom, u których sprzedaż w ciągu jednego roku podatkowego nie przekracza wartości 2 mln euro (8 747 000 zł) oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik opodatkowany podatkiem liniowym składa w US zeznanie roczne PIT-36L. Deklarację należy dostarczyć do urzędu do 30 kwietnia roku następnego za rok poprzedni.

 

Podsumowanie, czyli główne cechy podatku liniowego:

 

 • jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiąganego dochodu,

 • nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł,

 • nie trzeba pamiętać o skali podatkowej oraz o kwocie zmniejszającej podatek.

 • możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych

 • brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych,

 • brak prawa do kredytu podatkowego,

 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, z dzieckiem

 • brak kwoty wolnej od podatku.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Tę formę opodatkowania mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Przeznaczony jest raczej dla małych podmiotów, a jego największą zaletą jest uproszczona księgowość.

To specyficzna forma opodatkowania w przypadku której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe, natomiast obowiązują go niskie stawki ryczałtu – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5% (stawka dot. najmu prywatnego), 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania. Jeśli już prowadzili działalność a chcą skorzystać z ryczałtu, mogą ją wybrać jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro. Ryczałt mogą wybrać także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, dzierżawy itp. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się za to do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

 • prowadzenia aptek,

 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw

 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

 

Opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów. Dotyczy to też usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego.

 

Przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji przychodów oraz:

 • sporządzenia spisu z natury (m.in. w przypadku zmiany wspólnika)

 • posiadania i przechowywania dowodów zakupu,

 • prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • sporządzanie wykazu składników majątku w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o.

 

Podsumowanie najważniejszych cech ryczałtu:

 

 • ryczałt pobierany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu, zgodnie ze stawkami stosowanymi do danego rodzaju przychodu – 20%, 17%,12.5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 10%,

 • ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej, a kontynuujący działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej

 • nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem

 • jeżeli prowadzisz ewidencję przychodów nierzetelnie, tj. nie wykazujesz wszystkich przychodów, organ podatkowy określi wartość brakującego przychodu i do tej wartości zastosuję stawkę wynoszącą pięciokrotność stawki podstawowej, nie więcej jak 75% przychodu.

 

usługi prawne dla firm

 

Karta podatkowa

 

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatnicy płacą stałą kwotę podatku niezależnie od wartości dochodów. Kwota podatku jest z góry narzucona przez Urząd Skarbowy i zależy od rodzaju oraz wielkości prowadzonej działalności. Stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia i miejscowości w jakiej działacie, oraz od tego jaka jest skala prowadzonej działalności. TUTAJ znajdziecie stawki podatku obowiązujące w 2020 r.

Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wśród nich znajdują się:

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 15%,

 • handel wyrobami nieżywnościowymi, za wyjątkiem m.in. handlu paliwami silnikowymi,

 • usługi gastronomiczne,

 • usługi rozrywkowe

 • usługi weterynaryjne i medyczne,

 • usługi transportowe,

 • usługi edukacyjne (korepetycje)

 

WAŻNE: Jeśli przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej uprawnia cię do rozliczania się kartą podatkową, musisz zachować limit zatrudnienia pracowników.

 

Podsumowanie, czyli najważniejsze cechy karty podatkowej:

 

 • niska i jednolita wartość podatku płatnego okresowo,

 • brak obowiązku prowadzenia KPiR

 • małżonek podatnika rozliczającego się kartą podatkową nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co ten podatnik.

 • opłacana niezależnie od osiąganych przychodów

 • nie można korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę

 • oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne

 • nie można prowadzić innej działalności gospodarczej,

 • nie stosuje się preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem

 • w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł – nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

 • od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,

 • możliwość odliczenia wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%).

   

 

Mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze podsumowanie dostępnych form opodatkowania pomoże Wam dokonać właściwego wyboru. Jeśli interesują Was bardziej konkretne i szczegółowe informacje dotyczące formalności, polecamy odwiedzić serwis https://www.biznes.gov.pl/pl/firma. Jeśli szukacie praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia i rozwijania firmy, polecamy zaglądać na zaprzyjaźniony blog o biznesie: Droga Do. A jeśli chcecie mieć finanse w firmie, kadry i podatki pod kontrolą – skontaktujcie się z naszym biurem. Zapewniamy jakościową obsługę księgową (i nie tylko) w konkurencyjnych cenach.

Porozmawiajmy o szczegółach!