(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Już od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z małego ZUS-u plus, inaczej mówiąc mała działalność plus. Dzięki temu składki na ubezpieczenie społeczne będą zależne od dochodów z działalności gospodarczej. Co jeszcze się zmieni? Jakie dokumenty należy przygotować? O czym trzeba pamiętać i jakie warunki trzeba spełnić? Między innymi tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu. Zapraszamy!

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

 

Aby skorzystać z Małego ZUSu plus:

 • musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

 • Wasz przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli prowadziliście ją przez cały rok) nie może przekroczyć 120 000 zł.

 

Jeśli w poprzednim roku rozpoczęliście, zakończyliście lub zawiesiliście działalność, przez co trwała ona tylko przez część roku, limit którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności jest odpowiednio niższy. Można go łatwo ustalić samodzielnie.

 

Wystarczy podzielić 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych w jakich prowadziliście działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 

Dla przykładu:

Pan Maciej prowadził działalność gospodarczą od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. Działalności nie zawieszał. 1 lutego 2020 r. ponownie rozpocznie działalność. W roku 2019 dni kalendarzowych było 365, Pan Maciej prowadził działalność gospodarczą przez 304 dni w 2019 r. Limit, którego nie mogą przekroczyć jego przychody z działalności gospodarczej w 2019 r. aby mógł od 1 lutego skorzystać z małego ZUS plus wynosi 99 945,21 zł.

(120 000 : 365) x 304 = 99 945,205479452

 

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku. Dlatego nie uwzględniajcie w niej liczby dni, w których podlegaliście ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Można za to uwzględnić liczbę dni, w których korzystaliście z ulgi na start.

 

Niestety nie będziecie mogli skorzystasz z małego ZUSu plus jeśli:

 • w poprzednim roku (w 2019 r.) prowadziliście działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegaliście ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni

 • rozliczaliście się w formie karty podatkowej i byliście zwolnieni ze sprzedaży od podatku VAT.

 • rozliczaliście się w formie karty podatkowej oraz rozliczaliście podatek VAT od sprzedaży, (twoim przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku)

 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

 • spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

 • wykonujecie dla byłego bądź obecnego pracodawcy pracę, którą wykonywaliście jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

Zajrzyjcie do naszego podsumowanie Małego ZUS-u!

 

Mały ZUS plus – niezbędna dokumentacja

 

Na stronie ZUS pojawiło się dodatkowe wyjaśnienie i dokładne omówienie formalności związanych z małym ZUSem plus. Aby skorzystać z małego ZUSu na nowych zasadach konieczne będzie złożenie odpowiednich dokumentów. Rodzaj dokumentacji będzie zależeć od Wasze sytuacji. Dlatego poniżej przedstawiamy informacje przy konkretnych założeniach.

 

W 2019 r. i w styczniu 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z małego ZUS powinieneś złożyć:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 stycznia 2020 r. podlegaliście ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS” albo

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 stycznia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegacie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

 

Dokumenty te trzeba przekazać najpóźniej do 2 marca 2020 roku. Jeśli korzystałeś z „małego ZUS” w styczniu 2020 r. i nadal chcesz korzystać z „małej działalności plus” nie ma potrzeby ani konieczności składać nowych dokumentów.

 

W lutym 2020 r. rozpoczęliście lub wznowiliście działalność którą prowadziłeś w 2019 r. (przynajmniej 60 dni) powinniście złożyć:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegacie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

 

Ten dokument również należy złożyć najpóźniej do 2 marca 2020 roku. Jeżeli rozpoczniecie lub wznowicie działalność po 22 lutym 2020 r., zgłoszenie do ubezpieczeń składacie w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

 

Rozpoczniecie lub wznowicie działalność gospodarczą po lutym 2020 r. powinniście zatem złożyć:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegacie wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

 

Dokument ten musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

 

 

obsługa księgowa warszawa

 

 

Będziecie korzystać z „małej działalności plus” później niż w lutym 2020 r. konieczne będzie zatem przekazać do ZUS:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

 

Dokumenty przekazujemy do ZUS w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będziecie spełniać warunki do korzystania z małego ZUS plus. Warto pamiętać, że nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej.

 

Dla przykładu:

Pan Bartłomiej prowadzi od 2016 r. działalność gospodarczą. Ponieważ jego przychody z tej działalności w 2019 r. były wyższe niż obowiązujący limit, nie może skorzystać w styczniu 2020 r. z małego ZUS. Od 1 lutego 2020 r. spełnia wszystkie warunki do skorzystania z małego ZUS plus. Pan Bartłomiej powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 10 (nie jest rencistą) i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 90. Aby zachować termin dokumenty te powinien przekazać do ZUS najpóźniej 2 marca 2020 r.

 

 

Mały ZUS Plus

 

Mały ZUS Plus – ubezpieczenie chorobowe, społeczne i zdrowotne

 

W małym ZUSie plus ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Objęcie nim osoby, która rozpocznie lub wznowi prowadzenie działalność gospodarczej w lutym 2020 r. nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostanie dokonane w terminie do końca tego miesiąca, a jeżeli termin ten jest krótszy niż 7 dni, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

 

Jeśli dokonacie zgłoszenia do ubezpieczeń do końca lutego 2020 r. bądź jeśli do końca lutego zostało mniej niż 7 dni – w terminie 7 dni, ubezpieczeniem chorobowym będziecie objęci ubezpieczeniem od daty przez wskazanej przez Was. Niedochowanie wskazanych terminów na dokonanie zgłoszenia będzie automatycznie skutkowało objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia złożenia zgłoszenia.

 

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne. Możecie opłacać je maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmijcie każdy miesiąc, w którym podlegaliście ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień. Jeśli korzystaliście z małego ZUSu w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ustalisz w trzech krokach:

Krok 1) Najpierw ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru

Krok 2) Pomnóżcie przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.

krok 3) Porównajcie otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

 

Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to zmiany, które wejdą w życie od 1 lutego 2020 r. ich w zasadzie nie dotyczą. Składki te opłacamy od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Płacicie składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrałeś zasiłek. Sprawdźcie jak przedstawiają się składki ZUS na 2020 rok.

 

Mały ZUS plus, a dochód z działalności gospodarczej

 

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, korzystających z „małej działalności plus”, podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli w poprzednim roku rozliczaliście się z podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) to ustalacie wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Jeśli jednak w Waszym przypadku, w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystaliście ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustalicie mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy. Podoba sytuacja ma miejsce gdy w poprzednim roku rozliczaliście się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 

Rezygnacja z małego ZUS-u plus

 

Z Małego ZUSu plus można zrezygnować w dowolnym momencie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Nie zgłoszenie się do ulgi w terminie też jest uznawane za rezygnację z „małego ZUS plus”. Zrezygnować można także po pewnym okresie korzystania z niego. Najwcześniej od miesiąca, w którym przekażesz wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Warto pamiętać, że rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Obowiązki związane z małym ZUS-em plus

 

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, dojdą dodatkowe obowiązki, do których należą:

 • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II),

 • obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających zastosowane przez w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

 • jeśli w związku z korzystaniem z „małego ZUS” w styczniu 2020 r. przekazałeś ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II, masz również obowiązek przekazania tych dokumentów w związku korzystaniem z „małego ZUS plus”.

 

 

Mamy nadzieję, że po dzisiejszym wpisie, który powstał na bazie bezpośrednich wytycznych z ZUSu, łatwiej będzie Wam korzystać z nowej ulgi. Oczywiście jeśli szukacie wsparcia, macie jakieś wątpliwości – zachęcamy do skorzystania z usług doradczych w naszym biurze rachunkowym w Warszawie. Nie wspominając już o tym, że możemy przejąć wszystkie obowiązki I formalności przy nawiązaniu z nami współpracy.