(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

W dzisiejszym wpisie opowiemy Wam trochę o PCC umowy sprzedaży, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży. Podsumujemy najważniejsze informacje i pojęcia, odpowiemy też częstsze pytania, czyli kto, kiedy i w jakiej wysokości musi zapłacić PCC. Zapraszamy do lektury.

 

PCC – najważniejsze informacje

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. To najprostsza definicja. Wysokość PCC jest zróżnicowana i uzależniona od podstawy opodatkowania. Zgodnie z ustawą PCC trzeba opłacić między innymi w umowach pożyczki, umowach darowizny, o dział spadku, od ustanowienia hipoteki, od umowy spółki, oraz od umowy sprzedaży. Dziś zgodnie z tytułem wpisu, skupimy się na tym ostatnim punkcie. A skoro wiemy już czym jest PCC, to teraz wyjaśnijmy sobie czym jest umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży to porozumienie zawarte między dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać ją drugiej stronie (kupującemu), a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę.

 

Zwykle przedmiotem umów sprzedaży objętych PCC są:

 • nieruchomości: grunty (działki budowlane, działki rekreacyjne, działki rolne), budynki, lokale mieszkalne oraz użytkowe

 • używane rzeczy ruchome, takie jak: samochody, motocykle, maszyny rolnicze, sprzęt RTV

 • prawa majątkowe, np.: użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawa autorskie, udziały (akcje) w spółkach kapitałowych, wierzytelności

 

Oczywiście nie wszystkie umowy sprzedaży podlegają PCC. Jeśli umowa sprzedaży jest opodatkowana VAT’em, albo przynajmniej jedna ze stron z tytułu tej umowy sprzedaży jest zwolniona z VAT, z wyjątkiem umów których przedmiotem są:

 • nieruchomości lub ich części

 • prawo użytkowania wieczystego

 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu

 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 • prawo do miejsca postojowego w garażu

 • udziały i akcje w spółkach handlowych

 

Nie podlegają PCC także umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych znajdujących się za granicą, albo obejmujące prawa majątkowe wykonywane za granicą. Podobnie gdy sprzedaż odbywa się na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, albo przedmiotem umowy są rzeczy, w które stanowią towary wprowadzone do wolnego obszaru celnego, objęte procedurą składu celnego.

 

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy i ile wynoszą stawki PCC?

 

Przy zawarciu umowy sprzedaży pojawia się konieczność zapłaty należnej kwoty PCC, w określony sposób oraz w określonym terminie. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży i ciąży na kupującym. Kupującym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Może być nim także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółki). Jeśli nabywcą jest kilku kupujących, to wszystkie te osoby odpowiadają za opłatę podatku PCC. Części nie musza być równe ale ich suma musi składać się na pełną kwotę podatku. Jeśli kwota będzie inna, organ podatkowy sam zdecyduje kto i ile zapłaci.

 

Warto przy tej okazji wspomnieć czym jest podstawa opodatkowania. Uproszczając to kwota, od której nalicza się podatek. Powinna odzwierciedlać wartość rynkową sprzedawanych rzeczy i praw majątkowych. Podatek płaci się zawsze od wartości rynkowej nabywanej rzeczy lub prawa majątkowego, nawet jeśli w umowie ustala się inną cenę. Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, uwzględniając szereg indywidualnych cech (np. miejsce położenia, stopień zużycia itp.). W praktyce oznacza to, że nie zawsze cena zapłacona przez kupującego stanowić będzie podstawę opodatkowania, gdyż w konkretnym przypadku może ona odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu umowy.

 

Ile wynoszą stawki PCC od umowy sprzedaży?

 • 2% – od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

 • 1% – od umowy sprzedaży innych praw majątkowych

 

 

 

Kto jest zwolniony z podatku PCC od umów sprzedaży?

 

 • państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów

 • Skarb Państwa

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa)

 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • osoby kupujące na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, samochody zaliczone do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia.

 

Warto pamiętać, że obowiązkiem podatników PCC przy umowie sprzedaży jest bez wezwania organu podatkowego złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 i opłacić podatwek w kasie lub bezpośrednio na rachunek organu podatkowego. Deklaracja ta służy do kontroli podatkowej. Określa dane podatnika, treść czynności, miejsce położenia rzeczy i wykonywania praw majątkowych, podstawę opodatkowania, stawkę oraz kwotę należnego podatku. Przy składaniu deklaracji PCC-3 i zapłacie należy przestrzegać właściwości miejscowej organu podatkowego. Złożenie deklaracji oraz wpłata, powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku jeśli umowa została zawarta z kilkoma osobami, wraz z deklaracją należy złożyć załącznik PCC-3/A.

 

Staraliśmy się w miarę możliwości dobrze podsumować najważniejsze informacje o PCC od umów sprzedaży, co nie wyklucza, że możecie mieć dodatkowe pytania. W takim przypadku zachęcamy do skorzystania z naszych konsultacji podatkowych, albo do nawiązania współpracy z naszym biurem rachunkowym w Warszawie. Wtedy wszelkie wątpliwości będziemy wyjaśniać już na bieżąco.

Wątek podatku od czynności od czynności cywilnoprawnych z pewnością będzie jeszcze wracał na naszego bloga. Jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcamy do obserwowania naszej aktywności na blogu ale też w social mediach!