(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Od 1 stycznia stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy, które osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przyznają całkowicie nowe przywilej: prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności. Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wprowadziła 69 nowych aktów prawnych. W tym prawo do popełnienia błędu przez przedsiębiorcę, które weszło w życie 1 stycznia 2020 roku. Czym jest prawo do błędu? Kto może z niego skorzystać? Na jakich zasadach?

 

Czym jest prawo do błędu?

 

Głównym celem wdrożonych zmian w przepisach jest większa ochrona przedsiębiorców przed konsekwencjami błędów, na początku swojej przygody z własnym biznesem. Chodzi przede wszystkim o naruszenia podatkowe, które najczęściej są wynikiem braku doświadczenia i niewiedzy. Dzięki prawu do popełnienia błędu, przedsiębiorcy co do których organy podatkowe lub administracyjne stwierdzą nieprawidłowości, będą mogli uniknąć kar otrzymując szansę naprawy błędu.

 

Przedsiębiorca, który usunie i naprawi wskazany błąd w wyznaczonym terminie, nie zapłaci kary. Właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego grzywny i poprzestanie na pouczeniu. Nie zawsze jednak będzie to możliwe. Z prawa do popełnienia błędu nie skorzysta przedsiębiorca, który popełnić rażący błąd, albo naruszenie dotyczy przepisów prawa w przeszłości. Nie będzie to też możliwe gdy błędy wywołały nieodwracalne skutki lub konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. Podobnie w przypadku naruszenia przepisów w postaci wykonywania działalności bez wymaganego pozwolenia, czy koncesji jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania. A kto w takim razie skorzysta z nowego prawa?

 

 

Kto może skorzystać z prawa do popełnienia błędu?

 

Aby skorzystanie z nowych przepisów było możliwe, przedsiębiorca musi być wpisany do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej. Musi też prowadzić firmę nie dłużej niż 12 miesięcy, albo co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zamknięcia. Innym warunkiem jest złożenie oświadczenia, w którym przedsiębiorca zadeklaruje i zobowiąże się do usunięcia naruszeń, naprawy sytuacji w określonym przez urząd terminie.

Z prawa do popełnienia błędu skorzystać mogą podmioty, wobec których organ podatkowy lub administracyjny wszczął już postępowanie mandatowe, lub postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Zgodnie z nowymi przepisami, przed nałożeniem kary organ wzywa (w drodze postanowienia) do usunięcia stwierdzonych naruszeń lub ich skutków (jeśli takowe wystąpiły), w wyznaczonym przez siebie terminie. Terminy określane przez organy są w sposób indywidualny i są zależne od rodzaju naruszenia i jego skali. Jeśli przedsiębiorca w określonym terminie nie złoży oświadczenia, nie dokona korekty, nie będzie mógł skorzystać z prawa do popełnienia błędu.

W teorii prawo do popełnienia błędu ma obejmować błędy i naruszenia, które nie zagrażają interesom innych podmiotów. Mają niedużą szkodliwość społeczną. O tym, czy dane wykroczenie będzie kwalifikowane jako czyn o niskiej szkodliwości, będzie decydował organ podatkowy i tu pojawiają się główne wątpliwości.

 

A jak Wy oceniacie wspomniane zmiany w przepisach? Czy to wyciągnięcie ręki do przedsiębiorcy jest dobrym rozwiązaniem? A może ten brak odpowiedzialności za naruszenia sprawi, że podejście partnerów do początkujących przedsiębiorców będzie teraz znacznie bardziej ostrożne?

 

Pamiętajcie też, że niezależnie od zmian w przepisach, błędów podatkowych po prostu lepiej jest unikać. Taką gwarancję daje współpraca z profesjonalnym I doświadczonym biurem rachunkowym, które bierze pełną odpowiedzialność na siebie. Niezależnie od skali naruszenia, rodzaju działalności i doświadczenia na rynku.Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.