(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Prowadzenie własnej firmy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością wypełnieniem pewnych obowiązków i formalności. Jednym z takich obowiązków jest regulowanie podatków. To kwestia, którą przepisy dość dokładnie regulują, narzucając pewne terminy, których wszyscy przedsiębiorcy powinni przestrzegać. W dzisiejszym artykule podsumujemy najważniejsze terminy podatkowe, co jak mamy nadzieję będzie pomocną “ściągawką” dla przedsiębiorców. Zapraszamy!

 

Ważne terminy księgowe i podatkowe

 

Obowiązków związanych z prowadzeniem firmy jest bardzo dużo. Nie dziwi zatem, że duża część przedsiębiorców wybrane procesy i działy firmy przekazują pod obsługę firmom zewnętrznym. W tym oczywiście obsługę księgową i podatkową. To sprawia, że obowiązek organizacji i pilnowania terminów podatkowych przechodzi na biuro rachunkowe, które danego przedsiębiorcę obsługuje. Także jeśli przykładowo współpracujesz już z naszym biurem rachunkowym M&M Księgi Rachunkowe, nie musisz pamiętać o poniższych terminach.

My będziemy pamiętać za Ciebie 😉

 

Ważne terminy – podatek dochodowy

 

Podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie. Płatności należy wykonać w określonych terminach, o których teraz wspomnimy.

 

 • Karta podatkowa – podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową jako sposób opodatkowania, mają obowiązek rozliczać się do 7 dnia każdego miesiąca
 • Ryczałt ewidencjonowany – termin płatności podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych upływa 20 dnia każdego miesiąca.
 • Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą płacą zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień, za który opłata powinna zostać uiszczona do 20 grudnia. Zasada ta dotyczy także podatników, którzy wybrali stawkę liniową – 19% oraz działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy.

 

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, oraz których roczny dochód nie przekracza równowartości 1 200 000 euro, przy kwartalnym sposobie wprowadzania zaliczek mają termin do 20 dnia każdego miesiąca.

Do 28 lutego przedsiębiorca (który jest pracodawcą – płatnikiem) ma obowiązek przekazać pracownikowi PIT-11, który stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na tej podstawie pracownik może sporządzić zeznanie roczne PIT.

 

Ważne terminy – podatek VAT

 

W przypadku podatku VAT terminy związane z obowiązkami podatkowymi są w zasadzie takie same – zasadniczo termin ten upływa 25 dnia każdego miesiąca i dotyczy on:

 

 • rozliczenia podatku VAT i złożenia formularza VAT-7. W przypadku podatników, którzy rozliczają VAT kwartalnie termin ten upływa 25 dnia miesiąca, który następuje po zakończeniu kwartału;

 • rozliczenia w wersji elektronicznej VAT-u UE za miesiąc poprzedni;

 • wysłania JPK_VAT przez czynnych podatników VAT.

   

Ważne terminy – składki ZUS

 

Termin do odprowadzenia składek ZUS zależy od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, czy nie.

Terminy wyglądają następująco:

 • do 10 dnia każdego miesiąc składki ZUS ma obowiązek odprowadzić pracodawca, który nie zatrudnia pracowników – czyli przedsiębiorca odprowadzający składki tylko za siebie,

 • do 15 dnia każdego miesiąca składki ZUS ma obowiązek odprowadzić pracodawca, który zatrudnia pracowników – tutaj składki dotyczyć będą pracowników i samego pracodawcy.

 • do 5 dnia każdego miesiąca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy mają obowiązek wpłacić jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze.

 

obsługa księgowa warszawa

 

Terminy rocznych zeznań i deklaracji podatkowych

 

Podatki opłacane są w formie zaliczek, po roku, na podstawie otrzymanego rozliczenia od płatnika, każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne, na podstawie którego będzie mógł obliczyć należny podatek, ustalić przysługujące mu ulgi itd.

 

PIT-28 – dotyczy informacji o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów. Obowiązek jego złożenia mają osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na złożenie tego zeznania mamy czas do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

PIT-36 – do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym przypada termin na zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. PIT-36 wypełnia osoba, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej przy zastosowaniu skali podatkowej. Jak również osoby, które uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, korzystają ze zwolnienia na podstawie tzw. kredytu podatkowego są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,obniżają dochód o stratę z ubiegłych lat, wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został pobrany przez płatnika, wykazują należny podatek dochodowy. Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników indywidualnych.

 

PIT-37 – zeznanie to dotyczy wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym dla podatników, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, a przychody te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Dodatkowo nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci i nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Z formularza tego mogą skorzystać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, bądź samotnie wychowujący dziecko. W przypadku małżonków – oboje z nich muszą spełniać powyższe warunki, w przeciwnym wypadku będą musieli zastosować formularz PIT-36.

 

PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty składają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

PIT-39 – tę deklarację również składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten dotyczy również obowiązku wpłacenia różnicy między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok, o ile wynika to ze złożonego zeznania podatkowego. Jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) – termin złożenia deklaracji przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

PIT-11 – deklaracja ta dotyczy informacji o dochodach za poprzedni rok i składana jest do końca lutego w przypadku podatników składających ją w formie elektronicznej lub do końca stycznia dla podatników, którzy składają deklarację w tradycyjnej, papierowej formie.

 

PIT-4R – deklaracja ta składana jest po to, by dostarczyć informacji, czy płatnik pobrał i odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracji tej nie przedkłada się pracownikowi, a jej treść powinna być zgodna z rzeczywistą sumą wpłaconych zaliczek. Termin złożenia deklaracji – do 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były pobierane i odprowadzane.

 

PIT-8AR – jest to deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek. Nie jest ona przekazywana podatnikom, od których podatek ten został pobrany, a przekazuje się ją wyłącznie do organu podatkowego. Termin złożenia formularza upływa 31 stycznia.

 

Oczywiście to nie wszystkie terminy, o jakich powinni pamiętać przedsiębiorcy. Staraliśmy się wspomnieć o tych najważniejszych, natomiast trzeba mieć też świadomość, że sama pamięć nie wystarcza. Za każdym tematem kryją się konkretne obowiązki i formalności, które trzeba wykonać. Osobiście lub z pomocą firmy zewnętrznej, takiej jak biuro rachunkowe. Jeśli będziecie potrzebować wsparcia – wystarczy się z nami skontaktować i przedstawić główne potrzeby. Będziecie zaskoczeni jak dużo czasu zaoszczędzicie, nie płacąc przy tym wygórowanych kosztów.

Zapraszamy!