(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Żyjemy w niepewnych czasach, gdzie kryzys każdemu daje się już we znaki. Od dużych, międzynarodowych korporacji, po lokalny, mały biznes. A jak można się domyślać, problemy przedsiębiorców odbijają się negatywnie na sytuacji pracowników. Jeśli z jakiejś przyczyny straciliście pracę lub źródło dochodu, w dzisiejszym wpisie znajdziecie sporo praktycznych informacji dotyczących zasiłku dla bezrobotnych w 2020 roku. Podpowiemy komu przysługuje zasiłek i w jakiej kwocie. Doradzimy na co warto zwrócić uwagę kończąc współpracę z pracodawcą. Przedstawimy też zmiany jakie w tej kwestii przewiduje rząd w tym zakresie. Zapraszamy do lektury.

 

 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

 

 

Zacznijmy od upewnienia się, że posiadamy prawo ubiegać się o zasiłek. Konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Oczywiście dana osoba musi mieć status osoby bezrobotnej, czyli zarejestrować się w Urzędzie Pracy, a dodatkowo w urzędzie tym nie będzie odpowiedniej propozycji pracy albo stażu. To nie wszystko. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in. osoba ubiegająca się o zasiłek:

 

 • była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy (urlop bezpłatny dłuższy niż 30 dni się nie wlicza),

 • świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia (w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca)

 • opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

 

Należy przy tym zauważyć, że są wyjątki, w których nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Pomimo nieopłacania składki na Fundusz Pracy zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał. Dotyczy to specyficznych sytuacji, które teraz szczegółowo podsumujemy:

 

 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego (lub na warunkach urlopu macierzyńskiego), urlopu rodzicielskiego, wychowawczego w okresie 36 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu
 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy
 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni);
 • pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia;
 • jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby pobierające, na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekunów
 • przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakład aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • osoba wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wykonywane pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • składka na Fundusz Pracy była opłacana w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego (oprócz państw członkowskich Unii Europejskiej) w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia
 • osoba zatrudniona za granicą, która wróciła do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant
 • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca) z zastrzeżeniem sytuacji, gdy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne byli zwolnieni z obowiązku opłacania za Ciebie składki na Fundusz Pracy, ponieważ miałeś ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);
 • opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • praca w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

 

 

statystki dotyczące bezrobocia

 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku

 

 

Na wstępie warto zaznaczyć, że zasiłek nie jest przydzielany na czas nieokreślony. Wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy. Długość wypłat zależy od kilku czynników, spośród których można wymienić na przykład stopę bezrobocia na danym terenie. A ile wynosi aktualnie zasiłek?

 

Zasiłek dla bezrobotnych przy stażu pracy od 5 do 20 lat, wynosi obecnie 861,40 zł przez pierwsze 3 miesiące. A przez kolejne wypłacane jest świadczenie w kwocie 676,40 zł. Kwoty te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy. I tak dla przykładu kwota zasiłku może być niższa gdy pracownik ma na swoim koncie przepracowane niecałe 5 lat. Otrzymuje wtedy zasiłek w kwocie 80% kwoty bazowej (czyli 689,12 zł I 541,12 zł). Zasiłek może być też podwyższony o 120% kwoty bazowej, gdy pracownik ma na koncie przepracowanych ponad 20 lat (czyli 1033,68 zł I 811,68 zł). Oczywiście wspomniane wypłaty zostały ujęte w kwocie brutto.

Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Dosłownie kilka dni temu, podczas spotkania z dziennikarzami, szef rządu potwierdził, że planowana jest podwyżka zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł brutto. Premier zapowiedział również wprowadzenie dodatku solidarnościowego, z którego mają skorzystać osoby, które straciły pracę podczas pandemii koronawirusa.

 

“Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 złotych do poziomu 1200 złotych, ale także, zgodnie z zaleceniem pana prezydenta, osłonę solidarnościową – dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, w wysokości 1300 złotych na pewien okres, (…) żeby wesprzeć tych, którzy znajdą się w tym bardzo nieszczęśliwym dla siebie położeniu, ale też, by umożliwić potem ich ponowny, jak najszybszy powrót na rynek pracy” – zapewniał Mateusz Morawiecki.

 

Premier zapowiedział też, że w kolejnych tygodniach będą pojawiały się następne propozycje. O czym oczywiście Was poinformujemy, jak tylko pojawią się już jakieś konkrety.

 

 

Sposób rozwiązania umowy a zasiłek dla bezrobotnych

 

 

Na chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy kwestiach formalnych. Przyznając prawo do zasiłku, urząd pracy sprawdza i potwierdza kilka informacji o pracowniku. Nie tylko ustala czy bezrobotnemu przysługuje świadczenie, sprawdza też sposób rozwiązania umowy, aby określić, od kiedy zasiłek będzie przysługiwał. Sposób rozwiązania umowy ma bowiem wpływ na termin przyznania prawa do zasiłku i jego wypłatę. W przypadku, gdy pracownik wypowiada umowę lub rozwiązuje ją na mocy porozumienia stron, prawo do świadczenia będzie przysługiwało dopiero po 90 dniach od daty rejestracji! Co ważne wypłata również ulegnie skróceniu o wspomniane 90 dni! W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego czas oczekiwania wynosi już 180 dni, a zasiłek może wcale nie być wypłacony. Najszybciej zasiłek otrzymają pracownicy, którym pracodawca wypowiedział umowę. Jak również w sytuacji, w której zakończył się okres na jaki była ona zawarta.

 

Tak jak wspomnieliśmy, urząd nie weryfikuje pracownika, tylko aby sprawdzić czy może ubiegać się o zasiłek. Sprawdza sposób rozstania się z pracodawcą. Może się okazać, że nie od jednego… Sprawdzane jest zazwyczaj 6 ostatnich miesięcy. Jeśli w tym czasie bezrobotny, rozwiązał na przykład dwie umowy, na termin przyznania zasiłku będą wpływały obie, a nie tylko tak ostatnia. Jeśli jedna z nich została rozwiązana na przykład w trybie dyscyplinarnym, może to skutkować opóźnieniem w wypłacie zasiłku dla bezrobotnego. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku umów zleceń. W tym przypadku nie ma znaczenia w jaki sposób została rozwiązana.

 

pozwolenia na pracę

 

 

 

 Zasiłek dla przedsiębiorców

 

 

Nie każdy przedsiębiorca jest uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku pracowników podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku, tak jak wspomnieliśmy, jest wysokość wynagrodzenia z odprowadzanymi składkami. Przedsiębiorców to nie dotyczy, nie ma też znaczenia wysokość przychodów. W tym przypadku bierze się pod uwagę inne kryterium – zadeklarowana podstawa, od której odprowadzane będą składki do ZUS i czy będzie odprowadzana składka na Fundusz Pracy. I tak dla przykładu przedsiębiorcy, którzy na początku działalności skorzystają ze zwolnienia z opłacania składek i w trakcie korzystania z ulgi zlikwidują firmę, nie otrzymają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Brak składek, brak zasiłku. Niestety.

 

Mamy oczywiście nadzieję, że dzisiejszy wpis do niczego Wam się nie przyda. Trzeba mieć jednak świadomość, że wykres wskazujący skalę bezrobocia w okresie 2000 – 2019 (na początku wpisu) pod koniec tego roku nie będzie już wyglądał tak optymistycznie. Duża ilość pracowników została w obecnej sytuacji bez pracy. Duża ilość przedsiębiorców musiała zawiesić działalność. Jak się okazuje wsparcie rządu, czyli np .tarcza antykryzysowa, czy tarcza finansowa PFR nie są wystarczające. Pozostaje mieć nadzieję, że niebawem sytuacja się uspokoi. Czego i Wam i sobie życzymy!