(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Pojęcie ksiąg rachunkowych zapewne nie jest Wam obce. Postanowiliśmy jednak odświeżyć temat, a nawet cofnąć się w czasie. Dlaczego? Po pierwsze nazwa naszego biura rachunkowego do tego wręcz zobowiązuje, po drugie są to informacje niezbędne dla wielu przedsiębiorców.

 

 

Dawno, dawno temu…

 

 

Zabierzemy Was w podróż do przeszłości. Księgi rachunkowe są bowiem znane od zamierzchłych czasów.  Pierwsze zapisy o charakterze rachunkowym były dokonywane już w starożytnej choćby w Grecji, Rzymie, Egipcie. Zgodnie z opinią historyków, to właśnie one tworzyły podstawy tego, co dziś nazwiemy księgowością czy rachunkowością. Mijały epoki, ciągły rozwój handlu, gospodarki, stale zwiększany poziom wiedzy i kultury – to wszystko wpływało na potrzebę tworzenia coraz bardziej zaawansowanych sposobów rozliczania finansów i organizacji coraz bardziej skomplikowanych transakcji. Najpierw kupcy, a potem również bankierzy byli zmuszeni prowadzić coraz zapiski finansowe i handlowe. Tak pojawiły się księgi, w których znalazły się szczegółowo rozpisane nazwiska dłużników, kwoty, terminy spłat itd. 

Około 1400 roku księga kupiecka stanowiła już pierwotną formę księgowości pojedynczej, umożliwiając kupcowi orientację w stanie rozrachunków z kontrahentami i w najważniejszych rzeczowych składnikach majątku. Potem pojawiła się księgowość podwójna nazywana wówczas systemem weneckim. Zapisy były dokonywane chronologicznie w dzienniku na podstawie, którego przenoszono je do księgi głównej, zawierającej informację o kontach.

 

Można powiedzieć, że ojcem ksiąg rachunkowych i szeroko rozumianej rachunkowości jest matematyk i zakonnik Luca Pacioli. W swoim dziele pt. „Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności” jako pierwszy, w sposób naukowy i usystematyzowany przedstawił zasady rachunkowości. Omówiono także sposób sporządzania inwentarza, rachunku zysków i strat, bilansu obrotów i bilansu sald wszystkich kont. W dalszych latach rachunkowość była dalej upowszechniana i rozwijana, przyczynił się do tego m.in. francuski kodeks handlowy. 

Może wróćmy już do czasów współczesnych, a powyższe informacje potraktujcie jako ciekawostkę. Skupmy się teraz na aktualnych nam czasach i bardziej praktycznej stronie dzisiejszego tematu.

 

 

Co to są księgi rachunkowe?

 

 

Ogólnie mówiąc księgi rachunkowe to zbiór zapisów księgowych, sald i obrotów jak również wykaz inwentarza (aktywa i pasywa). Tworzą je dzienniki, księgi główne oraz pomocnicze. Potocznie nazywane są pełnymi księgami, prowadzonymi chronologicznie i systematyczne na podstawie dowodów księgowych. Księgi rachunkowe powinny być oznaczone nazwą jednostki której dotyczą, nazwą rodzaju księgi oraz nazwą programu przetwarzania. Dodatkowo muszą być starannie prowadzone i wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, dat sporządzenia, okresu sprawozdawczego.

 

obsługa księgowa firm

 

 

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

 

 

Będą to wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie jeżeli ich przychody za poprzedni rok wynoszą co najmniej 2 000 000 euro. Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie NBP ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października w roku poprzedzającym dany rok obrotowy.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość rocznych obrotów dotyczy też podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości której nie będziemy teraz przytaczać. W skrócie zaliczamy do nich:

– spółki handlowe oraz spółki cywilne

– jednostki organizacyjne, które działają na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów

– gminy, powiaty, województwa i ich związki

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

– oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych

– jednostki wyżej niewymienione, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu

 

 

Sprawdź ważne zmiany w przepisach! Zajrzyj do tego artykułu!

 

 

Księgi rachunkowe otwiera się w przeciągu 15 dni od rozpoczęcia działalności, początku roku obrotowego, zmiany formy prawnej lub rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Według prawa podatkowego należy je przechowywać przez pięć lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. To z pewnością nie wszystko co trzeba wiedzieć o księgach rachunkowych – jeśli macie konkretne pytania, albo wątpliwości – chętnie pomożemy!

Mamy nadzieję, że dzisiejszy tekst będzie dla Was pomocnym podsumowaniem, a być może zdecydujecie się powierzyć nam prowadzenie swoich ksiąg?  Z powodzeniem współpracujemy już z firmami takimi jak Twoja! Pamiętaj, że możesz skorzystać z darmowych konsultacji, tak na dobry początek. Dzięki temu osobiście sprawdzisz i przekonasz się na czym stoisz. 

Zapraszamy!