(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Świat próbuje walczyć z koronawirusem i konsekwencjami jakie wywołuje, nie tylko patrząc na względy zdrowotne, ale też gospodarcze i ekonomiczne. Polski rząd również stara się łagodzić skutki pandemii. Zamierza wydać na ten cel ok 212 miliardów złotych w ramach zapowiadanej tarczy antykryzysowej. Jaki jest jej cel? W jaki dokładnie sposób ma pomóc polskim przedsiębiorcom i pracownikom? Podsumowaliśmy najważniejsze i najświeższe informacje, zachęcamy do lektury.

 

 

Tarcza antykryzysowa – główne cele i założenia

 

Jak podkreślają autorzy, głównym celem tarczy antykryzysowej jest szeroko zakrojona pomoc w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii. To może okazać się zadaniem nie tyle trudnym, co nierealnym do zrealizowania. Zwłaszcza, że idealnych rozwiązań nie ma, a pomoc musi być dostosowana do realiów. Eksperci wskazują, że suma 212 mld zł może być zbyt mała. Z drugiej strony, nowa specustawa od momentu jej ogłoszenia zmieniała się już kilkukrotnie. Pewne ogólne założenia pozostają jednak stałe.

Można powiedzieć, że tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu zaangażowane są instytucje takie jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.

 

Forma wsparcia, która ostatecznie zostanie zaproponowana przedsiębiorcom, będzie miała olbrzymie znaczenie dla bieżącej sytuacji firm, ale też w niedalekiej perspektywie. Wśród pierwszych założeń wsparcie miało polegać na zawieszeniu podatków, na pożyczkach, które przecież po jakimś czasie trzeba będzie spłacić. Kilka pomysłów tego typu, zostało już całe szczęście zmodyfikowanych, być może w ciągu najbliższych dni zmienią się kolejne. Z jednej strony dobrze, że szukane są optymalne rozwiązania, z drugiej każdy dzień niepewności przedsiębiorców to narastający problem. Im więcej niewiadomych, tym gorsza sytuacja firm i pracowników. A co wiemy na ten moment?

 

Główne założenia tarczy antykryzysowej

 

Poniżej zebraliśmy w całość wszystkie ustalenia, które na tą chwilę zawierają się w przygotowywanym pakiecie ustaw, w ramach tzw tarczy kryzysowej. Podzieliliśmy je na kilka segmentów. Dzięki czemu Wam będzie łatwiej poznać skalę i charakter działań, a nam aktualizowanie przyszłych ustaleń.

 

Płynność finansowa firm

 

 • Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia (gwarancji utrzymania) stanu zatrudnienia.

 • Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

 • Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.

 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

 • Przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50 proc.).

 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.

 • Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.

 • Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 %).

 • Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

 • Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych usprawniające i przyspieszające wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniesione zostały przez przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r., jak również eliminujące wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do niektórych elementów systemu rekompensat.

 • Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości.

 • Obniżenie o 90 proc. czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

 • Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, możliwy voucher w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy.

 • Wsparcie finansowe twórców i artystów, których działalność nie mogła być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, albo mogłaby być kontynuowana pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności – wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania.

 • Zmiany w prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem koronawirusa na należyte wykonanie umowy, możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności.

 • Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.

 • Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa

 

Odroczenia wybranych obowiązków

 

 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.)

 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.

 • Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

 • Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r

 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).

 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

 • Umożliwienie w 2020 r. organom administracji miar odraczanie terminu dokonania legalizacji i zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych wobec których dokonano takiego odroczenia, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 • Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

 • Wydłużenie terminu ważności orzeczeń: częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

obsługa księgowa warszawa

 

Zabezpieczenie miejsc pracy

 

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników, w zależności od spadku obrotów. Jak również kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów.

 

 • Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane: dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

 • Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 • Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).

 • Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc.

 

Dodatkowe rozwiązania:

 

 • Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).

   

Najnowsze ustalenia ws. tarczy antykryzysowej

 

Dosłownie wczoraj, to jest w poniedziałek 23.04.2020 odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa  Narodowego (w formie telekonferencji) na które prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli rządu, władz Sejmu, Senatu, liderów ugrupowań parlamentarnych.

 

„Praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest ogromna szansa, że właśnie w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja tych przepisów, które będzie mógł pod koniec tego tygodnia przyjąć Sejm, a potem – także mam nadzieję, że jak najszybciej – także i Senat. To jest bardzo ważne, dlatego, że te przepisy są potrzebne do tego, żeby dzisiaj ratować polską gospodarkę” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

 

Dodał jeszcze:

 

„Cieszę się, że te rozwiązania idą daleko. Cieszę się, że w wielu przypadkach po prostu likwiduje się kryteria i po prostu pomoc będzie kierowana i będą mogli skorzystać z niej wszyscy ci, którzy po prostu potrzebują. My nie robimy tego branżowo, nie dzielimy na rodzaje działalności w sensie różnych branż, tylko robimy to jednolicie, żeby miało to charakter powszechny, bo jest bardzo trudno powiedzieć, kto w szczegółach ucierpi na skutek tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia”

 

Przy okazji Prezydent zadeklarował, że w pakiecie ustaw tarczy antykryzysowej uwzględnieni będą także rolnicy. Według prezydenta są potrzebne zwolnienia z ZUS-u, a także „odpowiednie, podobne zwolnienia z KRUS-u dla rolników”.

 

Obsługa księgowa bezpłatnie przez pół roku

 

Nad ostatecznym kształtem tarczy antykryzysowej trwają intensywne prace. Według zapewnień, być może jeszcze w tym tygodniu przepisy znajdą się w Sejmie. Pozostaje mieć nadzieję, że zostaną znalezione i szybko wdrożone odpowiednie, perspektywiczne rozwiązania. Będziemy informować Was na bieżąco, aktualizując ten wpis, podając księgonewsy na naszym Twitterze i Facebookuw newsletterach. Ale jeśli macie dodatkowe wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Podobnie jeśli szukacie wsparcia biura rachunkowego w tych niełatwych czasach. Przygotowaliśmy specjalną promocję dla nowych klientów, którzy mimo pandemii, nie mają zamiaru się poddawać i zawieszać działalności. Nawet do 6 miesięcy naszej obsługi księgowej, podatkowe i kadrowej bez żadnych opłat.

 

Tarcza antykryzysowa podpisana przez Prezydenta (aktualizacja)

 

Tak jak się spodziewaliśmy, pakiet ustaw wchodzących w skład tarczy antykryzysowej, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa 1 kwietnia 2020 został podpisany przez Prezydenta. A tym samym część ustaw weszło w życie. Mimo, zgłaszanych poprawek, projekty przeszły bez większych zmian. Na portalu gov.pl pod tym linkiem znajdziecie wszystkie niezbędne wnioski i aktualne informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań, można też uzyskać bardziej indywidualną pomoc. My natomiast pokusiliśmy się o podsumowanie najważniejszych informacji.

 

Nad brzmieniem ustaw pracowały Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. W skład pakietu ustaw wchodzą: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

 
 

Tarcza Antykryzysowa to przede wszystkim:

 

 • zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrudniały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
 • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 

Specustawa funduszowa

 

W ramach walki z negatywnymi efektami pandemii koronawirusa, Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. To przepisy, które mają w dodatkowy sposób chronić beneficjentów funduszy europejskich. Mówiąc w skrócie, ma ułatwić ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości. Podstawowe cele to większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugim głównym założeniem jest skierowanie funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niszczących skutków dla gospodarki.

Specustawa wpisuje się w projekt tarczy antykryzysowej. Przewiduje między innymi możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Daje podstawy na wydłużenie niektórych terminów na wnioskowanie, na wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów, udzielanie ulg w spłacie należności. Dotyczy przede wszystkim programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014–2020, jak również programów perspektywy 2007–2013.

Tak jak wspomnieliśmy, specustawa funduszowa pomoże wesprzeć biznes i ochronę zdrowia. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła: 

 

W ramach tarczy antykryzysowej, uruchamiamy specjalne działania dofinansowane z funduszy UE, m.in. 1,5 mld zł na dopłaty do pensji pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne, 350 mln zł w ramach tzw. kredytu technologicznego – to pieniądze które ułatwią wielu przedsiębiorstwom podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy, wreszcie 180 mln zł przeznaczamy na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla szkół

 

Projekt został przesłany do parlamentu. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu. Przepisy w niej zawarte będą stosowane do 31 grudnia 2020 roku i mają być kompatybilne z rozwiązaniami jakie przygotuje Unia Europejska.

 

Tarcza antykryzysowa 2.0

 

Zaraz po wdrożeniu pakietu ustaw w ramach Tarczy antykryzysowej, rozpoczęto prace nad kolejnymi rozwiązaniami i ulepszaniem bieżących przepisów. Wiemy już jakie są główne założenia przygotowywanej Tarczy antykryzysowej 2.0 i jak brzmią dodatkowe propozycje. Jedną z nich jest poszerzenie uprawnionych do zwolnienia z ZUSu (3 miesięczne wakacje składkowe). Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach ten zakres zostanie prawdopodobnie rozszerzony na firmy z zatrudnieniem od 10 do 49 osób. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Kolejną zmianą mają być dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej. Dokładniej mówiąc, będą otrzymywać postojowe przez 3 miesiące w wysokości 2 tys. złotych (pierwotnie miał być 1 miesiąc). Nowością, która najprawdopodobniej znajdzie się w tarczy antykryzysowej 2.0 jest zasiłek dla rolników objętych kwarantanną. Przy wskazanych okolicznościach rolnicy mogą liczyć na zasiłek wysokości 50% minimalnego wynagrodzenie.

 

Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu koronawirusa przed egzekucją, to kolejny znaczący podpunkt nowej wersji tarczy antykryzysowej przygotowywanej przez rząd. Jeśli Wy lub Wasza firma przeznacza środki finansowe na walkę z pandemią, nie będą podlegać egzekucji w ramach postępowania cywilnego, komorniczego, czy administracyjnego. Ważną zmianą ma być też większe wsparcie eUsług w służbie zdrowia. Placówki medyczne mają otrzymać dostęp do szybkiego internetu, niezbędny sprzęt, a my wszyscy dostęp do Funduszu Szerokopasmowego, który ma zapewnić dostęp do e-usług społecznych. Program miał ruszyć dopiero w 2021 roku, ale prace przyspieszą z uwagi na nowe okoliczności. Rząd planuje też udostępnić nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online. Chodzi głównie o portale rządowe, jak również usługi umożliwiają zdalną diagnostykę i usługi e-learningowe dla uczniów i nauczycieli. Szkoły także mają otrzymać niezbędne wsparcie technologiczne i oprogramowanie wspomagające pracę zdalną.

Istotną zmianą będzie też zapewne usprawnienie funkcjonowania poczty. Przesyłki listowe będące przesyłką rejestrowaną będą mogły być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie. Przesyłki kurierskie będą mogły być z kolei dostarczane bez obowiązku potwierdzenia odbioru. Wydłużone zostaną też terminy przy niektórych obowiązkach. Na przykład jeśli upłynął termin prawa jazdy, szkolenia okresowego, uprawnień, badań lekarskich, mamy na to 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Szczegóły zapewne usłyszymy gdy projekt Tarczy antykryzysowej ujrzy światło dzienne. 

 

Jak tylko będą znane szczegóły i potwierdzone projekty ustaw (a nie tylko planowane) nie omieszkamy poinformować Was o tym! Żeby nie przegapić tych informacji zachęcamy do śledzenia naszej aktywności w portalach społecznościowych i zapisania się do naszego newslettera. Bądźmy w kontakcie!