(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Kilka dni temu, dokładnie 17 kwietnia, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie określaną jako Tarcza antykryzysowa 2.0. To w sumie kilkadziesiąt rozwiązań, które mają pomóc w walce z epidemią. Zarówno jeśli chodzi o ochronę zdrowia, jak również ochronę gospodarki i przedsiębiorców. Co w praktyce wnoszą nowe propozycje? Podsumowaliśmy najważniejsze i sprawdzone informacje na ten temat, zapraszamy.

 

Tarcza antykryzysowa 2.0 – najważniejsze informacje

 

Dlaczego Tarcza 2.0? To symboliczne oznaczenie określa kolejny pakiet zmian w związku przeciwdziałaniem pandemii. Pierwsze, wprowadzone rozwiązania rządu, o których pisaliśmy w poprzednim wpisie dotyczącym Tarczy antykryzysowej, okazały się nie wystarczające. Co w zasadzie było do przewidzenia. Nie tylko dlatego, że nikt nie był przygotowany na kryzys (zwłaszcza w takiej skali), nie było też gotowych rozwiązań na takie, wyjątkowe okoliczności. To też efekt dużego tempa, w jakim pakiet pomocowy zostać wdrożony. Stąd też konieczność wprowadzania go seriami.

 

Jeśli sytuacja się nie uspokoi, a pandemii nie uda się odpowiednio spowolnić (powstrzymać) możemy spodziewać się tarczy antykryzysowej 3.0, 4.0 itd. W dzisiejszym wpisie skupimy się jednak na ostatnich informacjach i zatwierdzonych już rozwiązaniach. Z oczywistych względów, głównie tych które dotyczą przedsiębiorców, natomiast postaramy się wspomnieć również o innych istotnych nowościach. Mamy nadzieję, że zgromadzone informacje będą dla Was pomocne, a jeśli będziecie mieć dodatkowe pytania, zachęcamy do dyskusji w sekcji komentarzy.

 

Tarcza 2.0 a wsparcie dla przedsiębiorców

 

Kolejna wersja tarczy, to kolejna paczka rozwiązań dla przedsiębiorców. Do wdrożonych już w poprzednim projekcie, dołączają kolejne. W dużej mierze zmieniające obowiązujące terminy niektórych obowiązków. Chodzi m.in. o przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. Przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. ulega też termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

 

W skład tarczy antykryzysowej 2.0 wchodzą też ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z pandemią, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji. Wchodzi w to również wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Co to oznacza w praktyce? Dla dużej liczby przedsiębiorców umożliwi to wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. Euro).

 

W skład pomocy dla firm, wchodzi też wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii (i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych – określonego w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. To zawieszenie wymagalności spełnienia warunków rentowności dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.

 

Inna ważna zmiana – przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych ZUS, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

 

Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje też możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego. Jednak nie więcej niż trzykrotnie. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, będzie mogła zdecydować o kolejnych wypłatach. Jak zapewne wiecie świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od zatrudnienia ale przy spełnieniu określonych warunków. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu pierwszej wypłaty. Głównym warunkiem jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

 

Kolejna sprawa to zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Rozszerzeniu ulega krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania niskooprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. Ma to ułatwić regulowanie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pożyczkę będą mogły otrzymać również podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników. Dodatkową zmianą jest rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku. Nie zmieniła się za to główna zasada dotycząca zwrotu pożyczki. Pożyczka nadal podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadzić swoją działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, będą mieli ułatwioną drogę ubiegania się o wypłatę kolejnych transz przysługującego im świadczenia. Zniesiony został obowiązek comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności. Przedsiębiorca nie będzie musiał prowadzić działalności po okresie otrzymywania dofinansowania. Dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

Zostały też wprowadzone dodatkowe zasady i ułatwienia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Mają teraz możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Mogą otrzymać dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego złożenia. Przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.

 

usługi księgowe warszawa - kontakt

 

Tarcza 2.0 a wsparcie dla rynku finansowego

 

Najnowsze zmiany zakładają umożliwienie zdalnego składania zapisów na akcje, co pozwoli spółkom akcyjnym na podwyższanie kapitału akcyjnego bez konieczności osobistego stawiennictwa potencjalnych akcjonariuszy przy dokonywaniu tych czynności. Zmiany dotyczą też zdalnego uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, jak również do zdalnego uczestnictwa w organach funduszy inwestycyjnych, co wpisuje się we wcześniej wprowadzone zmiany umożliwiające zdalne uczestnictwo w organach spółek kapitałowych. To nie wszystkie zmiany dla sektora finansowego.

 

Skróceniu ulega wejście w życie zmian w regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany (GPW), co umożliwi szybszą reakcję spółki na zjawiska zachodzące na giełdzie. Dodatkowo, organom banków spółdzielczych, umożliwiono podejmowanie decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość.

 

Ciekawostką jest zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami. Chodzi o zwolnienie (od 1 lipca bieżącego roku) z podatku od sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Tarcza 2.0 a wsparcie dla Organizacji Pożytku Publicznego

 

Jedną z wprowadzonych zmian jest możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe. Chodzi o organizacje mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem. Dodatkowo pojawiła się możliwość wsparcia organizacji pożytku publicznego 1% podatku również po terminie. Nie może to nastąpić później niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r.

 

Inne zmiany wchodzące w skład tarczy antykryzysowej 2.0

 

Mamy wrażenie, że o najważniejszych zmianach wspomnieliśmy wyżej, co oczywiście nie wyczerpuje tematu. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza też pewne zmiany dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych. Będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż ten wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

Innym rozwiązaniem, jest usprawnienie działania Krajowej Administracji Skarbowej. Minister finansów będzie mógł decydować o zmianie właściwości organów KAS. Interesanci będą mogli załatwić swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. W pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń. Rozwiązania tarczy 2.0 to również usprawnienie prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontroli przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców w zakresie wywozu lub zbycia poza terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom np. produktów leczniczych, sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej m.in. maseczek ochronnych, środków odkażających.

 

Tarcza antykryzysowa 2.0 to w sumie kilkadziesiąt nowych rozwiązań. Naszą ambicją nie było przepisywanie ich wszystkich, a podkreślenie tych najbardziej istotnych. Zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy mogą czuć się zagubieni ciągłymi zmianami. Jeśli jednak zauważycie, że w naszym podsumowaniu brakuje istotnej informacji dotyczącej Tarczy 2.0, dajcie nam znać w komentarzach.