(+48) 22 486 33 46 biuro@ksiegi-rachunkowe.com

Nasze biuro rachunkowe w Warszawie, nie od dziś świadczy swoje usługi cudzoziemcom. Pomagamy zalegalizować pobyt pracowników, zdobyć pozwolenie na pracę w Polsce ale też pomagamy prowadzić i rozwijać firmę przedsiębiorcom z innych krajów (mówimy w języku tureckim, azerskim, chińskim i angielskim). Wśród wielu różnych pytań, stosunkowo często pojawiają się te dotyczące systemu TAX FREE. 

W dzisiejszym artykule postanowiliśmy podsumować najważniejsze informacje na ten temat. Dodatkowym bodźcem jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projekt rozporządzenia, które wprowadzi zmiany w przepisach z początkiem 2022 roku. Jakie to zmiany? Czym jest TAX FREE i na czym dokładnie polega? 

 

Czym jest i na czym polega TAX FREE?

 

TAX FREE dotyczy osób fizycznych, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, a które mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej (w bagażu osobistym). Także znaczenie ma miejsce zamieszkania turysty, natomiast nie jest to jedyny warunek jaki trzeba spełnić. Drugim jest wywiezienie towaru poza UE, a trzecim sposób wywozu. Towar nie może być naruszony, to ważne, bowiem wszelkie uszkodzenia opakowania mogą być potraktowane jako naruszenie towaru. To z kolei może spowodować brak możliwości otrzymania zwrotu podatku. Poza tym trzeba pamiętać, aby towar był przewożony w bagażu osobistym, a osoba która go przewozi posiadała niezbędne dokumenty. Łączna wartość zakupów (z podatkiem VAT), wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. Jeśli będziecie pamiętać o tych kilku kwestiach, nie powinno być większych problemów w uzyskaniu zwrotu podatku VAT.

 

Co ważne, TAX FREE jest korzystny także dla sprzedawców, którzy nabywają prawo do naliczania przy sprzedaży tych towarów zerowej stawki VAT. Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupili towar w Polsce może dokonać sprzedawca tego towaru lub podmiot, którego działalność polega na dokonywaniu tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę.

 

Aktualnie funkcjonuje już elektroniczna usługa dla sprzedawców wydających dokumenty TAX FREE. Skorzystanie z niej jest dobrowolne i może usprawnić wystawianie dokumentów, m.in. szybko je zarejestrować, przekazać do służby Celno -Skarbowej, która potwierdzi wywóz. Dzięki systemowi, można też wygodnie sprawdzić czy dokument znajduje się formalnie w rejestrze i czy został potwierdzony. Więcej szczegółów TUTAJ.

 

TAX FREE  – zasady dokonania zwrotu

 

Otrzymanie zwrotu podatku będzie możliwe, jeżeli wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu. Podstawą otrzymania zwrotu VAT będzie stanowił przedstawiony przez podróżnego dokument (z podpiętym paragonem), jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru. Musi znaleźć się na nim potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. Stempel odbity na dokumencie ma określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wzór. Dzięki zmianom przepisów jakie nastąpiły w 2013 roku podróżny nie ma już obowiązku każdorazowo okazywać wywożonego towaru, co niejednokrotnie wydłużało i utrudniało procedurę. Aby podróżny otrzymał zwrot, określona przepisami minimalna wartość zakupionych towarów musi przekraczać 200 zł i dotyczyć jednego dokumentu – jednego paragonu z kasy fiskalnej.

 

TAX FREE – o czym muszą pamiętać sprzedawcy?

 

Sprzedawca, który chciałby umożliwić podróżnym zwrot podatku musi wykazać, iż jego obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 000 zł oraz że dokonuje zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego. Sprzedawca musi być czynnym podatnikiem VAT i rejestrować sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sprzedawca musi także pamiętać, aby poinformować naczelnika urzędu skarbowego, iż jest sprzedawcą, oraz zapewnić podróżnym dokument potwierdzający zasady zwrotu podatku w ich języku. Sprzedawca musi też poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów, może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów. A co zmieni się w 2022 roku? Jakie praktyczne zastosowanie będzie miało wspomniane rozporządzenie?

 

usługi księgowe warszawa

 

TAX FREE – nowe zasady od 2022 roku

 

Projektowane rozporządzenie, o którym wspomnieliśmy na wstępie będzie wydane na podstawie art. 109 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419). Konieczność wydania rozporządzenia wynika z potrzeby realizacji wprowadzonego w art. 109 ust. 11f ustawy o VAT, obowiązku prowadzenia przez sprzedawców uczestniczących w systemie TAX FREE elektronicznej ewidencji TAX FREE, w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w elektronicznym systemie TAX FREE na platformie PUESC).

Rozporządzenie określa elementy, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE, dokumentach oraz dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawcę.

 

Elektroniczna ewidencja prowadzona w systemie będzie stanowiła kompletny rejestr wszystkich wystawionych przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE.

 

Bez udziału sprzedawcy, w ewidencji TAX FREE umieszczane będą również informacje dotyczące potwierdzenia wywozu towarów z danego dokumentu TAX FREE. Pozostałe wpisy w ewidencji będą dokonywane na podstawie posiadanych przez sprzedawcę dokumentów potwierdzających dokonanie wypłaty podróżnemu zwrotu podatku VAT oraz w przypadku, gdy podróżny wyjeżdża z terytorium Unii Europejskiej przez inne niż polskie przejście graniczne – dokumentów TAX FREE w postaci papierowej, zawierających potwierdzeniem wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej przez właściwy organ celny.

 

W praktyce sprzedawca będzie musiał wpisać do ewidencji jedynie dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnemu i dacie dokonania tego zwrotu.

 

Sposób prowadzenia ewidencji w systemie TAX FREE będzie określony w § 3 projektowanego rozporządzenia. Natomiast przepis § 4 projektu rozporządzenia reguluje, że obowiązek uzupełniania ewidencji przy wystawianiu dokumentów oraz danych wprowadzanych przez funkcjonariuszy granicznych urzędów celno-skarbowych. Określono też precyzyjnie termin, w którym sprzedawca powinien uzupełnić ewidencję TAX FREE – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku.

Jeśli chcecie poznać treść wspomnianego, projektowanego rozporządzenia, zachęcamy do zapoznania się z aktem prawnym, który znajduje się TUTAJ. A jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi zmianami w przepisach prawnych i podatkowych – skorzystajcie z naszej opieki i obsługi naszego biura rachunkowego!